Teologiskt basår – 2020

No access plans exist.
Teologiskt basår - 2020

Kursdetaljer

Kursbeskrivning

Varför vi startar Teologiskt basår?

Det har i Sverige länge funnits ett behov för ett strukturerat program i islamisk teologi och rättslära. Vi har en brist på muslimska teologer och rättslärda som både är förankrade i den muslimska traditionen och i det svenska samhället.

Vi ser att intresset för islam blir allt större i Sverige och religion i allmänhet har en allt större närvaro i samtida samhällsdiskussioner. Som muslimer ställs vi ständigt inför nya fenomen och frågeställningar. För ett kvalitativt deltagande i dessa diskussioner samt för att på ett kompetent sätt representera religionen krävs djup kompetens i muslimsk teologi och rättslära.

Slutligen och allra viktigast är att vi muslimer är förpliktigade att bevara religionen. Religionens bevarande och korrekta implementering kan endast ske genom bevarandet av kunskap och lärande.

Av dessa orsaker har vi startat teologiprogrammet och söker därigenom Guds belåtenhet.

 

Skillnad på islamologi och teologiska studier

Det är viktigt att inte blanda ihop islamologi och islamisk teologi och rättslära. Då universitetsstudier i Sverige inte får vara konfessionella är de väldigt begränsade, vilket innebär att religionen inte studeras inifrån utan endast genom ett utifrånperspektiv. Därutöver handlar den större delen av islamologin om muslimer och deras handlingar istället för om islam och dess läror. Detta medför att islamologer oftast har en väldigt begränsad kompetens gällande detaljerade teologiska frågor.

Som exempel kan nämnas Lunds universitet som definierar målet med islamologin enligt följande: ”Vi har framför allt inte en ambition att definiera vad som är sann islam, utan koncentrerar oss på att analysera det som sägs eller görs i namn av islam. Frågor om vad islam är eller vad islam säger om en viss företeelse blir i vårt perspektiv mindre viktiga.”

Om Det Teologiska Basåret 

Det teologiska basåret är ett ettårigt program bestående av studier i de viktigaste ämnena inom den islamisk  dogmatik (aqîda), urkundsstudier bestående av Koranlära ('ulûm al-Qur'ân) och Hadîthlära (mustalah al-hadîth), jurisprudens (usûl al-fiqh), rättslära (fiqh), andlighet och etik (tazkiya wa adab) och andra ämnen som inkluderas i de traditionella muslimska studieplanerna.

Vi är måna om att studenterna blir väl förankrade i den sunnitiska lärandetraditionen, därför sker den huvudsakliga delen av studierna i de klassiska texterna. Detta ger även studenten en förmåga att själv kunna utforska ett källmaterial som sträcker sig över en period om 1400 år.

 

Det Teologiska Basårets upplägg

Programmet kommer att hållas som tio intensiva helgkurser, ca en kurs i månaden i nio olika ämnen, med olika lärda, bl.a. shaykh Salahuddin Barakat, mufti Abdurrahman ibn Yusuf, shaykh dr. Tobias Andersson, shaykh Saif al-Sarrâj, m.fl. De flesta kurser kommer undervisas på svenska, och vissa på engelska.

Programmet kommer hållas på plats i Malmö men möjlighet att delta på distans kommer också finnas.

 

Vilka ämnen kommer studeras?

Vi kommer att under ett år sammanlagt studera nio olika ämnen under tio intensivkurser. 

Troslära ('Aqidah) - TRO01

I trosläran studerar vi bl.a. troslärans historiska utveckling och de olika tidiga strömningarna som uppstod. Sedan studerar vi en klassisk text som med textuella bevis och rationella argument klargör de viktigaste trosfrågorna i den muslimska trosuppfattningen.

För mer info om kursen se: TRO01

Jurisprundens (Usûl al-fiqh) 

I detta ämne studerar vi rättslärans grunder. Det innefattar synen på rättskällor, tolkningsmetod och meningsskiljaktighet. I detta ämne ges man inblick i arbetet bakom ijtihâd, dvs. hur man tolkar och härleder domar från Koranen och Hadîtherna. 

För mer info om kursen: kommer snart

Andlighet & Etik

Inom den muslimska traditionen medföljs kunskapssökande av handling och uppträdande. Endast då omvandlas kunskap till visdom och andliga tillstånd som upplyser hjärta och intellekt. I detta ämne studerar vi en detaljerad instruktion för kunskapssökare till den attityd och praxis de behöver utveckla för att kunskapssökandet ska vara i enlighet med vägledningen i Koranen och Sunnah. Ämnet grundar sig på den nödvändiga men ofta glömda principen: "etikett föregår kunskap" vilken möjliggör för studenten att fullt ut ta sann nytta av sina studier.

För mer info om kursen: kommer snart

Rättslära (Fiqh)

Studiet av rättsläran delas in i två intensivkurser. Efter en kort genomgång av den gudomliga lagens domar och en kort introduktion till rättsläran och dess skolor studerar vi: 

  • Fiqh 1 - reglerna för det rituella renandet och den rituella bönen samt deras andliga dimensioner.
  • Fiqh 2 - reglerna för Fastan (siyâm), allmosan (zakâh) och den muslimska vallfärden (hajj).

För mer info om kursen: kommer snart

Koranlära (Ulûm al-Quran) 

I detta ämne studerar vi i detalj olika aspekter som berör den Koraniska texten, dess uppenbarelse och bevarande. Vi studerar även viktiga begrepp, metoder och principer som är relaterade till den Koraniska uppenbarelsen och dess tolkning.

För mer info om kursen: kommer snart

Hadîthlära (Mustalah al-hadith)

I detta ämne studerar vi uppkomsten, relevansen och bevarandet av islams andra urkund, Hadîtherna. Vi studerar även muslimsk källkritisk metod och dess grundläggande terminologi relaterat till hadîtherna. Vad innebär det att en hadîth är autentisk och vilka villkor måste den uppfylla för att kallas för autentisk? Detta och mycket mer studeras i denna kurs. 

För mer info om kursen: kommer snart

Rättsprinciper (Qawa'id al-fiqhiyya) 

Detta ämne behandlar de generella muslimsk rättsprinciperna genom vilka domar om nya händelser identifieras i frånvaron av tydliga uttalanden i Koranen och Hadîtherna. Utifrån dessa principer ges man dessutom förståelse för hur den muslimska rättsläran fungerar och är sammansatt. 

För mer info om kursen: kommer snart

Profetbiografi (Sîrah & Shamâ'il)

I denna kurs studerar vi Sändebudets ﷺ inre och yttre egenskaper. Detta ämne stärker studentens förståelse av religionen som helhet då  det profetiska föredömet är avgörande. Framför allt får studenten en starkare relation till Sändebudet ﷺ och ökar sin kärlek till honom ﷺ vilket är en av trons [imân] viktigaste beståndsdelar. 

För mer info om kursen: kommer snart

Logik och argumentationslära (Mantiq)

Inom den traditionella islamiska logiken studerar vi reglerna för korrekt rationell slutledning. Muslimska lärda har under århundraden studerat, utvecklat och förbättrat logiken som kunskapsgren och skräddarsytt den efter islamiska behov. En introduktionsstudie av logik är nödvändig för alla seriösa studier av de islamiska vetenskaperna. I denna kurs lär vi oss förstå vad logiken är, var den kom från, hur muslimska forskare använder den och hur den relaterar till inom modern vetenskap och modern formell logik.

För mer info om kursen: kommer snart

 

När kommer kurserna hållas?

Kurserna kommer vara intensiva och hållas en gång i månaden, från fredag till söndag. På fredag från 18:00 – 20:00 och lördag och söndag från 09:00 – 19:00. Exakta datum ges inför varje kurs. 

 

Anmälan och kursavgift

Kursavgift: 300kr/mån på plats & 200kr/mån distans.0

För anmälan: https://donorbox.org/teologiprogrammet-ar-1-1

 

 

 
Kursen har inga sektioner.

Fler kurser med läraren