OM OSS


Islamakademins vision

Islamakademin ämnar bli Sveriges främsta muslimska läroverk som på ett kvalitativt sätt ska tillgodose muslimernas kunskapsbehov och bidra till en djupare förståelse om islam och dess lära i samhället.Islamakademins värdegrund

Islamakademin är en demokratisk, politiskt obunden och allmännyttig ideell förening där muslimska värderingar genomsyrar verksamheten och utgör grund för jämlikhet och rättvisa som enligt föreningens uppfattning är central för ett balanserat och välmående samhälle. Vår människosyn har sin grund i Koranversen: ”Sannerligen har Vi ärat människan” [Koranen 17:70]

Mångfald

Islamakademins aktiviteter är öppna för alla oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, eller sexuell läggning. Det är viktigt att det finns en öppen atmosfär så att människor oavsett bakgrund, livssituation eller trosuppfattning känner sig välkomna att delta i Islamakademins aktiviteter och utbildningar. Vi tror på dialog och samtal med respekt för den andra som grund för ett hållbart mångkulturellt samhälle.

Rättvisa

Islamakademin arbetar särskilt för att uppmuntra kvinnors deltagande i våra utbildningar och aktiviteter för att ge män och kvinnor lika möjligheter till delaktighet och medbestämmande. FATIMA-stipendiet är ett av flera verktyg vi har använt oss utav får att stärka kvinnors deltagande. Stipendiet är till för att ekonomiskt stödja de kvinnor som vill delta i våra teologiska utbildningar.

Miljöansvar

Islamakademin strävar efter att alltid ha minst en utbildad Fairtrade-ambassadör vars ansvar är att se till att Islamakademin upprätthåller miljömässigt och etiskt tänk vid inköp och organisering av aktiviteter. Islamakademin strävar även efter att alltid köpa ekologiskt och rättvisemärkta produkter till vår verksamhet. Likaså uppmuntrar vi våra medlemmar att upprätthålla ett miljömässigt hållbart beteende i deras hushåll.Islamakademins verksamhet

Islamakademin aktiviteter ryms inom fem verksamhetsområden.


Kunskap & Lärande

Eftersom religiös kunskap är ett profetiskt arv lägger vi på Islamakademin stor vikt vid att kunskapen som förmedlas är tagen från autentiska, legitima och auktoritativa källor. Vi strävar därför efter att alltid presentera de traditionella islamiska åsikterna som är återberättade av allmänt erkända imamer och lärda inom Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah (traditionell sunnitisk islam). Vikten av en mogen tolkningstradition blir särskilt uppenbar då den i vår tid ställs i förhållande till extremism av olika slag.

Kunskapsförmedlingen sker genom moderna medel och verktyg men genom en traditionell metod där uppförande (adab) och beteende (akhlâq) genomsyrar lärandet.  
Andlighet

Andlighet är genom människans direkta relation till Gud en essentiell del av hennes välmående och utgör tillsammans med tro och praktiserande islam som religion. Gud säger i Koranen: ”Endast i Gudsåminnelsen finner hjärtan ro.”

I ett allt mer materialistiskt samhälle, där utseende och ägodelar värderas högt, är behovet av andlighet oerhört stort. Att kropp och själ är i balans och att ett andligt perspektiv genomsyrar verksamheten, anser vi är nödvändigt för en balanserad syn på religionen och dess praktiserande.
Samhällsansvar

Islamakademin ser det som en självklarhet att inkludera socialt arbete och samhällsansvar i sin verksamhet. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som vi vill stötta den enskilda personen i frågor som rör den privata sfären. Islamakademin vill bidra till att människor känner att de är en del av samhället och gör det genom att skapa plattformar och broar gentemot samhället i stort. Vi vill ge våra medlemmar kunskap att navigera i samhället samtidigt som vi vill ge den enskilda stöd och råd i sociala frågor.
Fritid & Natur

Många har idag liten tillgång till välgörande miljöer och aktiviteter. Fritidsaktiviteter, oavsett om det är pysselprojekt inomhus eller fysiska utomhusaktiviteter, har en avgörande del för barns inlärningsförmåga och psykiska hälsa och tar till vara på barns och ungdomars tid med givande och meningsfull sysselsättning. Minst lika viktigt är att få uppleva naturen, som bidrar till att barn, ungdomar och vuxna får en större respekt för miljön och allt levande.   Islamakademin avser därför att möjliggöra för barn och vuxna att skaffa sig hälsosamma vanor, en sund livsstil och berikande naturupplevelser.
Konst & Kultur

Konst och kultur ger människan förståelse och vidgar hennes perspektiv, den uppvisar skönhet, ett språk alla talar och besvarar. Islamakademin ser det som viktigt att lära ungdomar och andra som har svårt att nå ut till samhället att uttrycka sig på ett konstruktivt sätt. Vi hoppas även på att kunna få kunskap och förståelse för det förflutna genom att studera de verk som lever kvar idag. Genom att betrakta och begrunda andra människors uttryck ges man en inblick i andras världar och skaffar sig kunskap och en ödmjukhet för ”den andre”. I den förståelsen kan människor från helt skilda bakgrunder mötas och ha utbyte av varandra.